• დაგვირეკეთ: +995 599 724 751
 • მოგვწერეთ: info@glip.ge
 • სამუშაო საათები: 09:00-17:00

თავისუფალი ბლოგი

 • Home
 • /
 • თავისუფალი ბლოგი
 • 13 ივნისი

  13 ივნისის სტიქიის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

  ალბათ ყველას გვახსოვს 2015 წლის 13 ივნისს დატრიალებული ტრაგედია, რომელმაც წარუშლელი ტკივი დატოვა ჩვენს გულებში. სტიქიური უბედურება რომელსაც ემსხვერპა 19 ადამიანი და დღემდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება 3 ადამიანი. სტიქია რომელმაც უსახლკაროდ დატოვა ბევრი ადამიანი და ათი და ასი ათასობით ლარის ღირებულების მატერიალური ზიანი მიაყენა უამრავ ადამიანს, თუმცა ადამიანური მსხვერპლი...

  დაწვრილებით
 • სამედიცინო დავა

  პაციენტის გარდაცვალების გამო, არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება

  მეუღლის, შვილის ან ოჯახის სხვა წევრის გარდაცვალებით გამო არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული მოთხოვნის მიმართ განსხვავებული მოსაზრებები არსებობდა. მიიჩნევდნენ, რომ არაქონებრივი (მორალური) ზიანის ანაზღაურების უფლება გააჩნდა მხოლოდ დაზარალებულს (შდრ. იხ. სუსგ საქმე №ას593-568-2016, 14 ივლისი, 2017 წელი; #as-105-545-06, 27 სექტემბერი, 2006 wელი). აღნიშნული პრაქტიკა შეიცვალა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა...

  დაწვრილებით
 • gia_poladishvili

  გია ფოლადიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  2020 წლის 7 თებერვალს საკონსტიტუციო სასამართლოში დარეგისტრირდა საკონსტიტუციო სარჩელი N1481, რომელიც ეხება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 186-ე მუხლის (სარჩელისწარმოებაში მიღებაზე უარის თქმა) არაკონსტიტუციურად ცნობას. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მოქმედი რედაქციის 186-ე მუხლი არეგულირებს პირველი ინსტანციის მოსამართლის მიერ სამოქალაქო სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის უფლებას. მოცემულ შემთხვევაში საქალაქო (რაიონული) სასამართლოს მოსამართლეს...

  დაწვრილებით
 • Sopo_Khutsishvili

  ფართოდ გახელილი გონების თვალები

  დღეს ჩემი თავისუფალი ბლოგის სტუმარი, იურისტი, სოფო ხუციშვილია. ვინც კი სოფოს იცნობს ყველა დამეთანხმება, რომ სოფო არის ყველაზე მიზანსწრაფული, შრომისმოყვარე და მებრძოლი გოგო! მისი ბავშვობის სურვილი გამხდარიყო ადვოკატი იმდენად ძლიერი იყო, რომ ყველანაირი სირთულე გადალახა და მიაღწია თავის მიზანს. თუმცა ამ ეტაპიდან მას ახალი გამოწვევები ელის. მინდა გაგაცნოთ ადამიანი...

  დაწვრილებით
 • Mariam_Sichinava

  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მნიშვნელოვანი განმარტებანი არაქონებრივი ზიანის თაობაზე

  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ქონებრივ ზიანთან ერთად იცნობს არაქონებრივ ზიანს, იგი არეგულირებს მორალური ზიანის დაკისრების წესსა და მის წინაპირობებს. საქართველოს საკანონმდებლო ისტორიაში მორალური ზიანის დაკისრებას დიდი წარსული ნამდვილად არ აქვს, თუმცა სასამართლო პრაქტიკით იგი ნელ-ნელა ვითარდება. ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობაში არაქონებრივი ზიანი განიმარტება, როგორც ,,ფიზიკური და ზნეობრივი ტანჯვა“, ხოლო ქართული სამოქალაქო...

  დაწვრილებით
 • საბანკო გარანტიის გამოყენების მართლზომიერების საკითხი პრეცენდენტული გადაწყვეტილების კონტექსტში

  სახელმწიფო შესყიდვების ერთ-ერთი მიზანი მატერიალური რესურსის დაზოგვით მაქსიმალური შესყიდვის საგნის მიღებაა. დღეს სახელმწიფო შესყიდვები ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სფეროა და ის მოიცავს თითქმის ყველა მიმართულებას. შესაბამისად, ძალიან აქტუალურია სახელმწიფო შესყიდვებიდან წარმოშობილი დავებიც. სახელმწიფო შესყიდვების ურთიერთობაში რამდენიმე სახის გარანტია გამოიყენება, რომელთა მიზანი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფაა. აღნიშნული გარანტიიდან გამომდინარე...

  დაწვრილებით
 • gia_poladishvili

  სააღსრულებო წარმოების აუქციონის შესახებ

  2019 წლის 14 ნოემბერის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ზურაბ სვანიძის სარჩელის საფუძველზე არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 75-ე მუხლის მე-8 პუნქტის პირველი და მე-2 წინადადების ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებდა სასამართლო გადაწყვეტილების აღსასრულებლად ჩატარებული პირველი აუქციონისა და ორი განმეორებითი აუქციონის უშედეგოდ დასრულების შემთხვევაში, იძულებითი რეალიზაციის განმახორციელებელი კრედიტორის...

  დაწვრილებით
 • Teona_Kupreishvili

  ხელშეკრულების პირობების შეცვლილ გარემოებებთან მისადაგება

  სახელმწიფო შესყიდვების სახელშეკრულებო ურთიერთობებში უმეტეს შემთხვევაში მიმწოდებლები აწყდებიან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398მუხლის გამოყენებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ძირითადად აღნიშნული ეხებამიმწოდებლის არაბრალეული/მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი გარემოებების გამო ხელშეკრულების შესრულების ვადების დარღვევას, ასევე არსებობს შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდგომ მიმწოდებელს უძვირდება პროდუქციის მიწოდება ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილებიდან გამომდინარე. მიმწოდებლის მხრიდან პროდუქციის ღირებულების გაძვირების მიუხედავად, შემსყიდველი...

  დაწვრილებით
 • ზოგი რამ საარჩევნო სისტემათა შესახებ, მიმდინარე მოვლენათა კონტექსტში

  ხალხის მიერ საკანონმდებლო ორგანოს არჩევა დემოკრატიული იდეალების ლოგიკური შედეგია. სწორედ საკანონმდებლო ხელისუფლების არჩევადობა განაპირობებს საკანონმდებლო ხელისუფლების სპეციალურ ლეგიტიმურობას. წარმომადგენლობითი ორგანოს საარჩევნო სისტემას აქვს ფართო და ვიწრო გაგებით შესაბამისი დეფინიცია. ფართო გაგებით, საარჩევნო სისტემა ეს არის არჩევითი ორგანოს ფორმირების წესი, რომლის მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტთა ერთობლიობა, ქმნის საარჩევნო კანონმდებლობას. ვიწრო გაგებით,...

  დაწვრილებით