• დაგვირეკეთ: +995 599 724 751
 • მოგვწერეთ: info@glip.ge
 • სამუშაო საათები: 09:00-17:00

სიახლეები

 • cons_court_of_georgia

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 27იანვრის გადაწყვეტილებით, (საქმეზე: საქართველოს მოქალაქეები – ნადია ხურციძე დადიმიტრი ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (№650, №699 კონსტ. სარჩელები)) 2017 წლის 03 თებერვლიდან (როგორც არაკონსტიტუციური) ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136-ემუხლის პირველი და მე-4 ნაწილების ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც გამორიცხავდა დაცვის მხარის მიერ...

  დაწვრილებით
 • seminar_GLIP

  სასწავლო სემინარი

  დაწვრილებით
 • Teona_Kupreishvili

  ხელშეკრულების პირობების შეცვლილ გარემოებებთან მისადაგება

  სახელმწიფო შესყიდვების სახელშეკრულებო ურთიერთობებში უმეტეს შემთხვევაში მიმწოდებლები აწყდებიან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398მუხლის გამოყენებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ძირითადად აღნიშნული ეხებამიმწოდებლის არაბრალეული/მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი გარემოებების გამო ხელშეკრულების შესრულების ვადების დარღვევას, ასევე არსებობს შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდგომ მიმწოდებელს უძვირდება პროდუქციის მიწოდება ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილებიდან გამომდინარე. მიმწოდებლის მხრიდან პროდუქციის ღირებულების გაძვირების მიუხედავად, შემსყიდველი...

  დაწვრილებით
 • administraciuli_samartlis_forumi

  ადმინისტრაციული სამართლის ფორუმი

  საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მხარდაჭერით 2019 წლის 14 დეკემბერს აწყობს „ადმინისტრაციული სამართლის ფორუმს.” ღონისძიებაზე განხილული იქნება ადმინისტრაციული სამართლის მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხები. ღონისძიების სხვადასხვა სესიას წარუძღვებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოსა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეები და მოწვეული ექსპერტები. სიმპოზიუმის ფარგლებში...

  დაწვრილებით
 • ზოგი რამ საარჩევნო სისტემათა შესახებ, მიმდინარე მოვლენათა კონტექსტში

  ხალხის მიერ საკანონმდებლო ორგანოს არჩევა დემოკრატიული იდეალების ლოგიკური შედეგია. სწორედ საკანონმდებლო ხელისუფლების არჩევადობა განაპირობებს საკანონმდებლო ხელისუფლების სპეციალურ ლეგიტიმურობას. წარმომადგენლობითი ორგანოს საარჩევნო სისტემას აქვს ფართო და ვიწრო გაგებით შესაბამისი დეფინიცია. ფართო გაგებით, საარჩევნო სისტემა ეს არის არჩევითი ორგანოს ფორმირების წესი, რომლის მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტთა ერთობლიობა, ქმნის საარჩევნო კანონმდებლობას. ვიწრო გაგებით,...

  დაწვრილებით
 • cons_court_of_georgia

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილებით, არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ“ საქართველოს 2007 წლის 4 ივლისის №5196-რს კანონის მე-2 მუხლი საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლის პირველ პუნქტთან და 31-ე მუხლის მე-9 პუნქტის მე-2 წინადადებასთან მიმართებით და სადავო ნორმა მიჩნეულ იქნა ,,შემამსუბუქებელი...

  დაწვრილებით
 • საერთო კრება

  საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის წევრთა საერთო კრება გაიმართება მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს 17:00. მის: ქ. თბილისი, ბახტრიონის ქუჩა #28. დღის წესრიგი: – წლიური შედეგების შეჯამება; – სამოქმედო გეგმის დამტკიცება; – გამგეობის წევრის არჩევა; – ახალი წესდების დამტკიცება;

  დაწვრილებით
 • meeting in courtyard marriott

  გამოხატვის თავისუფლება და მისი სამოქალაქო სამართლებრივი შედეგები

  დაწვრილებით
 • Holiday Inn Telavi

  საკორპორაციო სამართლის პრობლემური ასპექტები

  „საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის“ (#GLIP) და იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი (#LPDC) 2019 წლის 23-24 ნოემბერს სასტუმრო Holiday Inn თელავში აწყობს 2 დღიან სასწავლო სემინარს თემაზე „საკორპორაციო სამართლის პრობლემური ასპექტები“. სემინარს წარუძღვება საქართველოს უზენესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე ნინო ბაქაქური. სემინარზე განხილული იქნება საკორპორაციო სამართლის მნიშვნელოვანი და პრობლემური ასპექტები:...

  დაწვრილებით
 • Ioseb Gabaraevi

  კონვენცია „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“

  გამოქვეყნდა საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის სისხლის სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელის იოსებ გაბარაევის სამეცნიერი სტატია – ,,კონვენცია „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ და მისი გავლენა ქართულ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაზე ძალადობით ჩადენილ სექსუალური ხასიათის დანაშაულების კონტექსტში”. http://ewmi-prolog.org/images/files/3295AUD_2018_Inter.pdf http://www.library.court.ge/upload/3295AUD_2018_Inter.pdf

  დაწვრილებით