• დაგვირეკეთ: +995 599 724 751
  • მოგვწერეთ: info@glip.ge
  • სამუშაო საათები: 09:00-17:00

საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის

ჩვენი მისია

„საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის“ (GLIP)ორგანიზაციის მთავარი მისია მდგომარეობს ადვოკატის პროფესიის მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის ამაღლებაში, ადვოკატთა იურიდიული განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებებისა და აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებაში.

ჩვენი მიზანი

„საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის“ (GLIP)ორგანიზაციის ძირითად მიზანს წარმოადგენს საზოგადოებასა და მართლმსაჯულების სისტემაში ადვოკატის როლის სიღრმისეულად გააზრება და ადვოკატის ფუნქციების განვითარების ხელშეწყობა. ასევე ადვოკატის პროფესიული დამოუკიდებლობის, შესაბამისი კვალიფიკაციის, პროფესიული ეთიკისა და რეპუტაციის დონის ამაღლება.

ჩვენი ისტორია

„საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის“ (GLIP)ორგანიზაციის შექმნა უკავშირდება ადვოკატთა კორპუსისთვის შექმნილ იმ დიდი და რთული გამოწვევების პერიოდს, როცა იყო ადვოკატის როლი მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში საკმაოდ შესუსტებული, ადვოკატის ფუნქცია არასწორად გააზრებული, მის მიმართ საზოგადოებრივი ნდობა მინიმუმამდე დაყვანილი დაიურიდიული განათლების და ადვოკატთა კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემა საკმაოდ სუსტად განვითარებული.

სასარგებლო ინფორმაცია

  • სასამართლო
  • კონსტიტუცია და კოდექსი
  • ადვოკატები
  • საგანმანათლებლო პროექტები

თანამედროვე საზოგადოებაში სასამართლო ხელისუფლებას მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული როლი აკისრია როგორც კერძო პირთა შორის დავების გადაწყვეტის, ისე კერძო პირებსა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობების სამართლებრივი გზით მოგვარების თვალსაზრისით. საქართველოში არსებული საერთო სასამართლოების სისტემაში შედის: რაიონული (საქალაქო), სააპელაციო და საკასაციო (უზენაესი) სასამართლოები.ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში მოქმედებს მაგისტრატი მოსამართლის ინსტიტუტი. ასევე არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც ამოწმებს ნებისმიერი ნორმატიული აქტის საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობას და ახორციელებს თანამდებობის პირთა მიერ კონსტიტუციის დაცვის კონტროლს.გარდა ამისა საქართველოში არსებობს საარბიტრაჟო სასამართლოები, რომლებიც მოქმედებენ მსგავსად საერთო სასამართლოებისა, თუმცა არ შედის ამ სისტემაში.

თანამედროვე გაგებით კონსტიტუცია არის სახელმწიფოს ძირითადი კანონი, რომელშიც გათვალისწინებულია ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, საზოგადოებრივი მოწყობის საფუძვლები, მოქალაქეთა უფლებები და თავისუფლებები, განათლებისა და სახელმწიფოებრივი ორგანოების ფუნქციონირების სისტემა და სხვა კონსტიტუციური პრინციპები და მექანიზმები.საინტერესოა, რომ თანამედროვე სახელმწიფოთა კონსტიტუციებს შორის პრაქტიკულად არ მოიპოვება ორი ისეთი კონსტიტუცია, რომლებსაც აბსოლუტურად იდენტური შინაარსი აქვს.
კოდექსი – საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ერთიანი სისტემატური საკანონმდებლო აქტი, რომელიც საზოგადოებრივი ურთიერთობის რომელიმე სფეროს არეგულირებს, როგორიცაა: საქართველოს სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მატერიალური და საპროცესო კოდექსები, საგადასახადო და საარჩევნო კოდექსები.

ადვოკატის პროფესიას საქართველოში მდიდარი ისტორია და ტრადიციები აქვს. სასამართლოს დარბაზებში ადვოკატები მე-19 საუკუნის სამოციან წლებში გამოჩნდნენ და თავდაპირველად მათ ნაფიც რწმუნებულებს უწოდებდნენ. ადვოკატთა პირველი გაერთიანებებიც სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა.
თანამედროვე საქართველოს ადვოკატურის დასაწყისად 2001 წლის 20 ივნისი შეიძლება ჩაითვალოს, როცა საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „ადვოკატთა შესახებ“ და ამით საფუძველი დაუდო საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი ორგანიზაციის, როგორც საჯარო სამართლისკორპორაციის შექმნას.
საქართველოს ადვოკატთა კორპუსი გაერთიანებული და გაწევრიანებულია ისეთ ერთიან სივრცეში, როგორიცაა სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია და რომელსაც სამართლებრივი დახმარებისთვის შეუძლია მიმართოს ნებისმიერმა მოქალაქემ.

„საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის“ ყოველთვიურად და ყოველწლიურად ადვოკატებისა და იურიდიული პროფესიისსპეციალისტებისთვის ახორციელებს მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო პროექტებს სემინარების, ტრეინინგებისა და ფორუმების სახით სხვადასხვა პრობლემატურ და აქტუალურ სამართლებრივ საკითხებზე. ადვოკატების ინფორმირებულობა და ჩართულობა მსგავსი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელების მნიშვნელოვანი ელემენტებია. პრაქტიკული მაგალითები, სასამართლო პრეცედენტები, კონსულტაციები, სამუშაო ჯგუფები,შეხვედრები, ტრეინინგები, ექსპერტთა მოსაზრებები და სხვა წარმოადგენს ინსტრუმენტებისნარევს, რომლის მიზანია ადვოკატთა კორპუსისადმი საზოგადოებრივი ნდობის ამაღება და ადვოკატის როლისუფრო მეტად გაზრდა.

ჩვენი გუნდი

ნინო ლიპარტია

გამგეობის თავმჯდომარე

ნინო ლიპარტია ხელმძღვანელობს ჩვენი ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ  საგანმანათლებლო პროგრამებს.

ხატია ესებუა

აღმასრულებელი დირექტორი

ხატია ესებუა ხელმძღვანელობს ჩვენი ორგანიზაციის სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით დაგეგმილ პროექტებს.

იოსებ გაბარაევი

გამგეობის წევრი

იოსებ გაბარაევი ხელმძღვანელობს ჩვენი ორგანიზაციის სისხლის სამართლის მიმართულებით განსახორციელებელ პროექტებს

გია ფოლადიშვილი

გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე

გია ფოლადაშვილი უძღვება ჩვენი ორგანიზაციის ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულების პროექტებს.

ირინა ჩანქსელიანი

კომუნიკაციებისა და სამართლებრივი პროექტების სამსახურის უფროსი

სამუშაო პროცესი

0

სამუშაო საათი

0

დასრულებული პროექტები

0

მოხსენება

0

მიღებული წერილები

სიახლეები

დაგვიკავშირდით

საკონტაქტო ინფორმაცია

თბილისი, საქართველო
ტელეფონი:+995 599 724 751
ელ-ფოსტა:info@glip.ge
ვებ-გვერდი:http://glip.ge
ღიაა:ორშაბათი- პარასკევი 08:00 – 18:00